Βεαιωθε.τε τι η εγκατ.σταση .!ει λ κληρωθε, Λεγ! . τη. λειτ υργ.α. τ υ η!ε. υ γ .ερ, Βεβαιωθείτε τι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί – Sony SU-PW3M Manual del usuario

Página 77: Έλεγχος της λειτουργίας του ηχείου γούφερ, Ελέγξτε τα παρακάτω σηµεία

Advertising
background image

13

(GR)

Βεβαιωθείτε τι η
εγκατάσταση έχει
ολοκληρωθεί

Ελέγξτε τα παρακάτω σηµεία.

Τα τέσσερα επάνω άγκιστρα του πλαισίου
στερέωσης έχουν εµπλακεί καλά στις δύο
ράβδους αγκύρωσης της βάσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια
σύνδεσης δεν έχουν συστραφεί ή
παγιδευτεί.

λες οι βίδες στερέωσης (+B6

×

L20,

παρέχονται στη συσκευασία) έχουν
σφιχτεί.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η τοποθέτηση δεν ολοκληρωθεί σωστά,
ενδέχεται να προκληθεί πτώση του προϊ ντος µε
συνέπεια τραυµατισµούς ή ζηµιά του προϊ ντος.
Επίσης, η λανθασµένη τοποθέτηση του καλωδίου
τροφοδοσίας, µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία λ γω βραχυκυκλώµατος.
Για λ γους ασφάλειας, βεβαιωθείτε τι έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης.

Έλεγχος της
λειτουργίας του ηχείου
γούφερ

Το συγκεκριµένο στήριγµα τοίχου διαθέτει
ένα ηχείο γούφερ. Μετά την τοποθέτηση του
πλαισίου στερέωσης (µαζί µε την τηλε ραση)
επάνω στη βάση, ανάψτε την τηλε ραση,
χρησιµοποιώντας το διακ πτη λειτουργίας
και ελέγξτε εάν το ηχείο γούφερ λειτουργεί
κανονικά. Εάν η τηλε ραση δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά επάνω στο πλαίσιο
στερέωσης, δεν θα ακούγεται κανένας ήχος
απ το ηχείο γούφερ.

Σηµείωση

Ανάλογα µε τον χώρο που θα τοποθετήσετε
το στήριγµα τοίχου, το ηχείο γούφερ θα
αποδίδει ισχυρ µπάσο ήχο. Εάν ο µπάσος ήχος
είναι πολύ ισχυρ ς, ρυθµίστε τα
χαρακτηριστικά του ήχου ανάλογα µε τις
προτιµήσεις σας για την ένταση του ηχείου
γούφερ απ το µενού ρυθµίσεων της
τηλε ρασης. Για περισσ τερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε τη ρύθµιση της ποι τητας του ήχου,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της
τηλε ρασης.

4

∆εξιά πλευρά

Βίδες
(+B6

×

L20, παρέχονται

στη συσκευασία)

Advertising