Sony SPK-IP55 Manual del usuario

Sports pack, Spk-ip55, Ik 1 1 h l f 2 2

Advertising
background image

Manual de instruções
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing

3-076-894-21(2)

SPK-IP55

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

Sports Pack

E

A

E

1

4

5

1

2

4

Utilize as peças
metálicas da
correia para o
ombro.

Använd
metalldelarna

axelremmen.

Calço de montagem da
câmara
Monteringssko för
videocamera

Corpo
Hus

Guia
Spår

I

K

1

1

H

L

F

2

2

Teleobjectiva
Telefoto

Grande angular
Vidvinkel

Deslize a capota do espelho enquanto mantém premida a
marca OPEN e abra-o.
Skjut på spegelhuven medan du håller i OPEN-märket och
öppna huven.

Zoom
Zoomning

1

2

1

3

4

2

G

1

2

4

3

1

2

OPEN

5

J

2

Sulco
Spår

Lado afilado para
cima
Konisk sida uppåt

B

C

Junta impermeável
Vattentät packning

*Espaçador
*Mellanlägg

Tampa do
espelho
Spegelhuv

Gancho para a correia tiracolo
Hake för axelrem

Calço de montagem da câmara
Videokamerans monteringssko

Ficha do microfone
Mikrofonkontakt

Ficha do
telecomando
Kontakt för
fjärrkontroll

** Porta-ficha
**Kontakthållare

* Remova o espaçador quando o

aparelho estiver em uso.

* Ta bort mellanlägget när enheten används.
** Insira a ficha do telecomando no porta-ficha quando o aparelho não estiver

em uso.
Remova a ficha e depois extraia o calço de montagem da câmara.

** Sätt i kontakten i kontakthållaren när enheten inte används. Ta ur

kontakten och ta därefter ut videokamerans monteringssko.

2

Tomada A/V

A/V-uttag

1

Tomada LANC

LANC-uttag

5

Fecho
Spänne

Parte traseira da
embalagem desportiva
Bakre hushalva

Tecla START/STOP
START/STOP-knapp

Interruptor POWER
Strömbrytare POWER

Correia da pega
Grepprem

Orifício de montagem para o tripé
Monteringshål för stativ

Tecla PHOTO
PHOTO-knapp

Lâmpada de modo
Lägeslampa

Parte frontal da
embalagem desportiva
Främre hushalva

Tecla de zoom
Zoomknapp

Vidro frontal
Frontglas

Microfone estéreo
Stereomikrofon

Gancho para
a correia tiracolo
Hake för axelrem

D

Português

Svenska

Kan användas på ett djup av upp till två meter under vattenytan.

För att använda videokameran med sporthuset hänvisar vi till
videokamerans bruksanvisning.
Sporthuset SPK-IP55 är utformat att endast användas med Sonys digitala
videokamera DCR-IP55/DCR-IP55E/DCR-IP45/DCR-IP45E.
Det stänksäkra sporthuset SPK-IP55 är skyddar mot vatten och fuktighet,
vilket utökar möjligheterna att använda Sonys digitala videokamera.

Observera
•Kontrollera före inspelningsstart att videokameran fungerar ordentligt

och att det inte uppstått något vattenläckage.

•Sony åtar sig inte något som helst ansvar för skador som åsamkats

videokameran, batteriet m.m. när sporthusets används eller för
inspelningskostnader när vattenläckage har uppstått p.g.a. felaktigt
tillvägagångssätt.

Säkerhetsföreskrifter

•Utsätt inte skyddsglaset för kraftiga stötar eftersom det då kan spricka.
•Undvik att öppna sporthuset ute till sjöss eller på stranden.

Föreberedelser som till exempel isättning och byte av kassettband och
Memory Stick bör göras på en plats med låg fuktighet och saltfri luft.

•Kasta inte sporthuset i vattnet.
•Undvik att använda sporthuset på platser med höga vågor.
•Undvik att använda sporthuset i följande situationer:

– i extremt varma eller fuktiga miljöer.
– i vatten med temperaturer på över 40˚C.
– vid temperaturer lägre än 0˚C.
I dessa situationer kan det uppstå kondens eller vattenläckage som är
skadligt för videokameran.

•Använd inte sporthuset mer än en timme i taget vid temperaturer som

överstiger 35˚C.

•Lämna inte sporthuset liggande i direkt solljus under längre perioder. Om

det inte går att undvika att sporthuset ligger i solen bör du täcka över den
med en handduk eller liknande.

•Om det skulle finnas sololja på sporthuset, måste den torkas bort

noggrant med ljummet vatten. Om sporthuset lämnas med sololja på
höljet, kan ytan på sporthuset missfärgas eller skadas (som t.ex. sprickor
på ytan).

Underhåll och försiktighetsåtgärder

Vattenläckage
Om det skulle råka läcka in vatten i sporthuset måste du snarast möjligt
flytta utrustningen till ett torrt ställe.
Om videokameran blir blöt bör du genast låta ett Sony auktoriserat
serviceställe gå igenom den.
Kunden måste själv stå för reparationskostnaderna.

Observera angående den vattentäta packningen
•Kontrollera att det inte finns några repor eller sprickor på den vattentäta

packningen som kan orsaka att vatten tränger in. Om den vattentäta
packningen är skadad bör den ersättas med en ny.
Ta inte bort den vattentäta packningen med ett metallverktyg eller ett
annat vasst verktyg.

•När du har kontrollerat att det inte finns några sprickor eller något damm

på den vattentäta packningen, stryker du försiktigt med fingret på ett tunt
lager av fett (medföljer). Detta skyddar mot slitage.
Medan du smörjer packningen kan du kontrollera en extra gång att det
inte finns några sprickor eller smuts på den.
Använd aldrig en tygtrasa eller papper för att applicera fettet, eftersom
detta kan efterlämna fibrer som kan fastna på packningen.
Använd endast det medföljande fettet för att smörja packningen, eftersom
andra fetter kan skada den.

•Montera packningen så att den ligger helt rakt i spåret, med den koniska

sidan vänd uppåt. Vrid aldrig packningen. (Se bild A)

•Packningens livslängd beror på vilket underhåll den får och hur ofta

sporthuset används. Vi rekommenderar emellertid att den byts ut en gång
per år. Kontakta närmaste återförsäljare av Sony-produkter angående
packningsbyte. Kontrollera om det finns något vattenläckage efter bytet
av packningen.

Kontroll av vattenläckage efter packningsbyte.
Kontrollera så att det inte finns något vattenläckage innan videokameran
installeras i sporthuset.
Stäng sporthuset utan att montera videokameran i huset. Sänk sedan ned
sporthuset i vatten, till ett djup på ca 15 cm och håll det nere i ungefär tre
minuter. Kontrollera sedan om det finns något vattenläckage.

Efter slutförd inspelning
När du har slutfört en inspelning på en plats utsatt för havsluft måste
sporthuset tvättas med sötvatten med spännena ordentligt fastspända.
Torka sedan av det med en mjuk, torr trasa. Vi rekommenderar att
sporthuset hålls nersänkt i sötvatten i ca 30 minuter. Om salt lämnats kvar
på sporthuset finns det risk för att metalldelar skadas eller att rostbildning
uppstår, vilket kan leda till vattenläckage.
•Om sololja eller någon annan oljig substans skulle råka komma på

sporthuset, ska det sköljas bort med ljummet vatten.

•Rengör insidan av sporthuset med en mjuk, torr trasa. Tvätta inte insidan

av sporthuset.

•Använd inte någon typ av lösningsmedel som t.ex. alkohol, tvättbensin

eller thinner vid rengöring eftersom det kan skada ytfinishen.

Angående medföljande skyddslösning
Stryk på den medföljande skyddslösningen mot imma på glaset. Den
motverkar att imma bildas på glaset.

Hur skyddslösningen används
Applicera en eller två droppar av vätskan på det främre glaset och glaset till
okularet och torka försiktigt för att sprida vätskan. Använd bomullspinnar,
en mjuk torkduk eller mjukt papper.

Sporthusets förvaring
•Sätt på mellanlägget som medföljer sporthuset för att förhindra slitage av

den vattentäta packningen. (Se bild B)

•Undvik slitage av den vattentäta packningen genom att stänga sporthuset

utan att spänna fast spännena.

•Skydda den vattentäta packningen från damm.
•Förvara inte sporthuset på en kall, varm eller fuktig plats eller

tillsammans med naftalin eller kamfer, eftersom huset då kan skadas.

Felsökning

Problem

Ljudet spelas inte in.

Det finns vatten inuti
sporthuset.

Inspelnings- och
uppspelningsfunktionen
fungerar inte.

Tekniska data

Material

Plast (PC, ABS), glas

Stänksäkerhet

Vattentät packning, spännen

Inbyggd mikrofon

Stereo

Mått

Ca 125

Ч 128 Ч 172 mm (b / h / d)

Vikt

Ca 520 g (själva sporthuset)

Medföljande tillbehör

Axelrem (1)
Monteringssko för videokamera (1)
Reflexskydd (1)
Fett (1)
Mellanlägg (1)
Skyddslösning mot imma (1)
Bruksanvisning (1)

Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.

Förberedelser

Mer information finns i bruksanvisningen för videokameran.

D Förberedelse av videokameran

1 Ta bort handledsremmen, filtret eller vinkellinskonvertern från

videokameran.

2 Montera batteripaketet.
3 Sätt i kassettbandet och Memory Stick
.

Skjut upp säkerhetsfliken på Memory Stick och kassettbandet, så att det går att spela
in.
Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på kassettbandet och Memory
Stick
för inspelning.

4 Sätt på reflexskyddsringen.

Reflexskyddsringen förhindrar i viss utsträckning att reflexioner från
videokamerans objektivring uppstår i frontglaset.

5 När du filmar med LCD-skärmen: vrid runt LCD-skärmen och

skjut den sedan bakåt mot videokameran så att bildskärmen
vänds utåt.

6 Ställ funktioner, som till exempel fokusering och ljus, på AUTO.

E Imontering av videokameran

Vrid strömbrytaren POWER på videokameran till läget ”OFF” (CHG) och
låt strömbrytaren POWER på sporthuset stå på ”OFF”.
1 Sätt på videokamerans monteringssko.

Använd metalldelarna på axelremmen så som visas i illustrationen.

2 Lossa spännena.

1

Skjut upplåsningsknappen i pilens riktning och lossa spännena.

2

Öppna den bakre hushalvan.
Stryk på imskyddsmedel på frontglaset.
Stryk på ett lager av det medföljande imskyddsmedlet på glaset på sporthusets
framsida.

3 Avlägsna främmande material.

Avlägsna främmande material, som t.ex. damm, sand eller hårstrån från den
vattentäta packningen, ur spåret och från packningens anliggningsyta mot huset.
Stryk sedan ett jämt lager fet på den vattentäta packningen.
Om huset stängs med något på dessa delar, kan delarna bli skadade vilket
resulterar i vattenläckage.

4 Sätt i videokameran i sporthuset.

Anpassa videokamerans monteringssko till spåret på den främre hushalvan.
Sätt i videokameran genom att trycka på den bakre delen av monteringsskon tills
det klickar till. Kontrollera knopparna som vardera sidan av monteringsskon för
att försäkra dig om att den har låsts fast. Var försiktig så att kablarna inte kommer i
kläm.

Observera
Videokameran måste hållas horisontellt när den isätts. Om
videokameran skjuts in i den främre hushalvan vertikalt, kan
videokamerans monteringssko eller den främre hushalvan skadas.

5 Anslut kontakterna till respektive uttag på videokameran. (Se

bild E-5)

1

Anslut fjärrstyrningskontakten till uttaget

LANC.

2

Anslut sedan mikrofonkontakten till A/V-uttaget.

6 Skjut igen den bakre hushalvan.

Stäng den bakre hushalvan och spänn fast spännena tills det klickar till.

Observera
•Var försiktig så att kablarna inte kommer i kläm när den bakre

hushalvan stängs.

•När videokameran är isatt i sporthuset, kan det hända att linsens

mittpunkt förflyttas med hänsyn till sporthusets frontglas. Detta
kommer inte att leda till några problem vid tagning.

F Förbereda sporthuset

1 Justera handledsremmen.

Håll i sporthuset och kontrollera att dina fingertoppar utan problem når
omkopplaren POWER, START/STOP- och ZOOM-knappen. Dra i remmen för att
justera dess längd.

2 Sätt fast axelremmen.

SONY-märket ska vara på utsidan.

Använda sporthuset

G Inspelning

Bilder spelas in på bandet.
1 Vrid strömbrytaren POWER till läget ”ON”.

Genom detta slås strömmen på och CAMERA-lampan tänds.

2 Tryck på START/STOP-knappen för att börja spela in.

Avbryta inspelningen
Tryck på START/STOP. Tryck en gång till för att fortsätta spela in.

Avsluta inspelningen
Tryck på START/STOP och vrid sedan strömbrytaren POWER till läget
”OFF”.

H När du filmar med LCD-skärmen

Du kan filma genom att titta på reflexionen i spegeln.
1 Skjut på spegelhuven samtidigt som du håller i OPEN-märket.

Öppna den.

2 Öppna vingarna och sätt i de utskjutande delarna i respektive

hål.

Stänga spegelhuven
Ta ur de utskjutande delarna på båda vingarna och stäng den nedre vingen
först.

Zoomning

•Håll W-sidan nedtryckt för att zooma till vidvinkelläget.
•Håll T-sidan nedtryckt för att zooma till telefotoläget.
Tryck lätt för en relativt långsam zoomning.
Viktigt om inspelning
•Om videokameran är i standby-läge och inte används på fem minuter

eller mer men fortfarande har en kassett isatt, stängs den av automatiskt.
Detta förhindrar slitage på batteriet och videokassetten. Om du vill återgå
till standby-läge ställer du in POWER-omkopplaren på “OFF” och sedan
på CAMERA igen.

•Sporthusets POWER-omkopplare har prioritet över videokamerans

POWER-omkopplare.

•Tid/bandräknaren visas inte under pågående inspelning när LCD-

skärmen vänds utåt.

I Spela in en stillbild

Stillbilden spelas in på Memory Stick.
1 Skjut strömbrytaren POWER framåt i pilens riktning och tänd

MEMORY-lampan.

2 Tryck mjukt på PHOTO-knappen.

Det gröna märket slutar blinka för att därefter tändas. I detta läge är det möjligt att
spela in en stillbild.

3 Tryck PHOTO-knappen djupare ner.

Den bild som fanns i det ögonblick då PHOTO-knappen trycktes djupare ner
spelas in på Memory Stick.

Om ovanstående manövrering
Du kan också spela in en stillbild genom att tända CAMERA-lampan.
Observera
Då sporthuset används är följande funktioner inte tillgängliga: NightShot
och inspelning med blixt.

J Inspelning av rörliga bilder på Memory

Stick

1 Skjut strömbrytaren POWER framåt i pilens riktning och tänd

MEMORY-lampan.

2 Tryck på START/STOP-knappen.

K Uppspelning med fjärrkontrollen

Du kan spela upp bilder på LCD-skärmen genom att använda
fjärrkontrollen (medföljer).
Inget ljud återges.
1 Skjut strömbrytaren POWER framåt i pilens riktning och tänd

VCR-lampan.

2 Tryck på N PLAY på fjärrkontrollen.

Använd fjärrkontrollen för alla övriga funktioner inklusive STOP, REW och FF.
Fjärrkontrollsensorn är placerad på främre nedre delen av sporthuset.
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för att styra videokameran.

Observera
Bilden i spegeln ser snedvriden ut.

L Urtagning av videokameran

Torka bort vatten från sporthuset och på dig själv, innan sporthuset öppnas.
Se noga till att vatten inte kommer på videokameran.
1 Vrid strömbrytaren POWER till läget ”OFF”.
2 Lossa på spännena och öppna bakre hushalvan. (Se bild
E-2)
3 Koppla ur fjärrkontrollskontakten från uttaget LANC och

mikrofonen från A/V-uttaget.
Observera
Var noga med att koppla ur kontakterna genom att hålla i kontaktdelen
och inte i sladden, innan videokameran tas ur. I annat fall kan
kontakterna och videokameran skadas.

4 Dra ut videokamerans monteringssko.

Håll fast videokamerans monteringssko genom att greppa knopparna på ömse
sidor, tryck på knopparna och dra ut videokameran.

5 Ta loss videokamerans monteringssko.

Orsak

Mikrofonkontakten är
inte ansluten.

• Spännena är inte

fastspända.

• Den vattentäta

packningen har
monterats på fel sätt.

• Det finns repor eller

sprickor på den
vattentäta packningen.

• Batteriet har laddats ur.
• Kontakten till

fjärrkontrollen är inte
ansluten.

• Bandet är slut.
• Säkerhetsfliken på

kassetten och Memory
Stick
är inställd så att
det inte går att spela in.

Memory Stick är full.

Åtgärder

Anslut den till AV-uttaget
på videokameran.

• Spänn fast spännena tills

du hör ett klickande ljud.

• Sätt packningen jämnt i

spåret.

• Byt ut packningen mot

en ny.

• Fulladda batteriet.
• Anslut den uttaget

LANC på videokameran.

• Spola tillbaka bandet är

använd ett nytt band.

• Skjut upp säkerhetsfliken

eller sätt i ett nytt
kassettband och en ny
Memory Stick.

• Sätt i en annan Memory

Stick eller radera från
Memory Stick data som
inte behövs.

Utilizável a uma profundidade de até 2 metros debaixo da água.

Para utilizar a sua videocâmara com esta embalagem, consulte o manual de
instruções da videocâmara.
A embalagem desportiva SPK-IP55 destina-se ao uso exclusivo com as
videocâmaras digitais DCR-IP55/DCR-IP55E/DCR-IP45/DCR-IP45E da
Sony.
A embalagem desportiva à prova de salpicos SPK-IP55 é resistente à água e
à humidade, permitindo o uso de videocâmaras digitais da Sony.

Aviso
•Antes de começar a filmar, verifique se a videocâmara está a funcionar

correctamente e se não há nenhuma infiltração de água.

•A Sony não se responsabilizará por nenhuma avaria na videocâmara,

bateria, etc., durante o uso da embalagem desportiva e tão-pouco pelo
custo da filmagem, no caso de ocorrer uma infiltração de água devido
ao uso incorrecto.

Precauções

•Não exponha o vidro frontal a fortes choques, visto que poderá rachar-se.
•Evite abrir a embalagem desportiva no mar ou na praia. Os preparativos,

tais como a instalação e a substituição de cassetes e do «Memory Stick»,
devem ser efectuados num local com pouca humidade e sem ar salino.

•Não jogue a embalagem desportiva na água.
•Evite o uso da embalagem desportiva em locais onde houver ondas fortes.
•Evite o uso da embalagem desportiva nas seguintes situações:

– num local muito quente ou húmido;
– na água quando a sua temperatura estiver acima de 40°C;
– sob temperaturas abaixo de 0°C.
Nestas situações, poderá ocorrer condensação de humidade ou infiltração
de água, resultando em danos ao equipamento.

•Não utilize a embalagem desportiva durante mais de uma hora por vez,

sob temperaturas acima de 35°C.

•Não exponha a embalagem desportiva sob a luz solar directa durante um

período prolongado. Caso não possa evitá-lo, cubra a embalagem com
uma toalha ou com algum outro tipo de protecção.

•Se houver óleo de bronzear aderido na embalagem desportiva, certifique-

se de lavar completamente a embalagem com água morna. Se deixar o
óleo de bronzear aderido no corpo da embalagem, a sua superfície poderá
descolorar-se ou ficar avariada (por exemplo, com rachas na superfície).

Manutenção e precauções

Infiltração de água
Caso ocorra infiltração de água, retire a embalagem desportiva
imediatamente da água.
Caso a videocâmara fique molhada, leve-a imediatamente ao centro de
assistência técnica Sony mais próximo.
As despesas de reparação deverão ser arcadas do utente.

Notas acerca da junta impermeável
•Certifique-se de que não há riscos nem rachas na junta impermeável que

possam permitir a infiltração de água. Se houver riscos ou rachas,
substitua a junta impermeável danificada por outra nova.
Não remova a junta impermeável com ferramentas metálicas ou
ferramentas pontiagudas.

•Depois de confirmar que não há rachas nem poeira na junta impermeável,

passe o lubrificante fornecido levemente com o dedo para evitar o seu
desgaste precoce.
Durante a aplicação do lubrificante, verifique novamente se não há
nenhuma racha ou poeira.
Nunca utilize pano ou papel para lubrificar, visto que as fibras podem
ficar aderidas na junta.
Não utilize nenhum outro tipo de lubrificante além do fornecido, visto
que isto poderá avariar a junta impermeável.

•Coloque a junta impermeável uniformemente sobre a ranhura com o lado

afilado voltado para cima. Jamais torça a junta (Consulte a ilustração A).

•Embora a vida útil da junta impermeável dependa da manutenção e da

frequência de uso, recomendamos que a substitua uma vez por ano. Para
efectuar essa substituição, consulte o agente Sony mais próximo.
Certifique-se de verificar se não ocorre nenhuma infiltração de água após
substituir a junta impermeável.

Teste de verificação de infiltração de água após a
substituição da junta impermeável
Verifique se não há nenhuma infiltração de água antes de instalar a
videocâmara.
Feche a embalagem desportiva sem instalar a videocâmara, e mantenha-a
submersa a uma profundidade de cerca de 15 cm durante
aproximadamente 3 minutos e, a seguir, verifique se não há nenhuma
infiltração de água.

Após gravações
Após realizar gravações em locais sujeitos à brisa marítima, lave a
embalagem desportiva em água corrente, com os fechos completamente
prendidos, e em seguida, limpe-a com um pano macio e seco.
Recomendamos que deixe a embalagem desportiva submersa em água
corrente por cerca de 30 minutos. Caso deixe sobrar restos de sal na
embalagem, as partes metálicas poderão ficar avariadas ou enferrujar-se e
causar infiltração de água.
•Caso derrube bronzeadores ou outras substâncias gordurosas sobre a

embalagem desportiva, lave-a com água morna.

•Não lave o interior da embalagem desportiva, apenas limpe-o com um

pano macio e seco.

•Não utilize nenhum tipo de solvente, tal como álcool, benzina ou diluente

para efectuar a limpeza, visto que poderá avariar o revestimento.

Solução antiembaciamento de lentes
Passe uma camada de solução antiembaciamento de lentes fornecida, na
superfície de vidro. Isto será eficaz para a prevenção contra o
embaciamento.

Como utilizar a solução antiembaciamento de lentes
Aplique 1 ou 2 gotas de líquido no vidro frontal e no vidro da ocular, e
esfregue uniformemente usando um cotonete, um pano seco ou um lenço
de papel para espalhar o líquido.

Como guardar a embalagem desportiva
•Fixe o espaçador fornecido com a sua embalagem desportiva para impedir

o desgaste da junta impermeável (Consulte a ilustração B).

•Feche a embalagem desportiva sem prender os fechos para evitar o

desgaste da junta impermeável.

•Não deixe acumular poeira na junta impermeável.
•Evite guardar a embalagem desportiva num local frio, muito quente ou

húmido, ou junto com naftalina ou cânfora, visto que tais condições
poderão avariar o aparelho.

Resolução de problemas

Sintoma

Não se consegue
gravar o som.

Há gotas de
água no interior
da embalagem
desportiva.

As funções de
gravação e
reprodução não
funcionam.

Especificações

Material

Plástico (PC, ABS), vidro

Impermeabilidade

Junta impermeável, fechos

Microfone incorporado

Estéreo

Dimensões

Aprox. 125

Ч 128 Ч 172 mm (l/a/p)

Peso

Aprox. 520 g (somente a embalagem desportiva)

Acessórios fornecidos

Correia tiracolo (1)
Calço de montagem da câmara (1)
Anel anti-reflexo (1)
Lubrificante (1)
Espaçador (1)
Solução antiembaciamento de lentes (1)
Manual de instruções (1)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Causa

A ficha do microfone não
está ligada.

• Os fechos não estão

presos.

• A junta impermeável não

está ajustada.
correctamente.

• Há riscos ou rachas na

junta impermeável.

• A bateria recarregável

está exaurida.

• A ficha do telecomando

não está ligada.

• A fita atingiu o seu final.
• As linguetas protectoras

da cassete e do «Memory
Stick» estão ajustadas na
posição de protecção
contra inscrições.

• O «Memory Stick» está

cheio.

Acções correctivas

Ligue-a à tomada A/V na
videocâmara.

• Prenda os fechos até que

se encaixem com um
clique.

• Coloque a junta

uniformemente na
ranhura.

• Substitua a junta por

outra nova.

• Recarregue totalmente a

bateria.

• Ligue-a à tomada

LANC na videocâmara.

• Rebobine a fita ou utilize

uma nova fita.

• Deslize as linguetas

protectoras para liberar a
protecção ou insira uma
nova fita cassete e um
novo «Memory Stick».

• Insira um outro «Memory

Stick» ou apague os dados
não necessários do
«Memory Stick».

Preparativos

Quanto aos detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a sua
videocâmara.

D Preparação da videocâmara

1 Remova a correia de pulso, o filtro ou a objectiva de conversão

da videocâmara.

2 Instale a bateria recarregável.
3 Insira a fita cassete e o «Memory Stick».

Destrave as linguetas protectoras do «Memory Stick» e da fita cassete para permitir
a gravação de imagens.
Certifique-se de que a fita e o «Memory Stick» possuem espaço suficiente para
gravar imagens.

4 Instale o anel anti-reflexo.

O anel anti-reflexo protege a reflexão da secção do anel da objectiva da sua
videocâmara no vidro frontal até um certo grau.

5 Quando for gravar com o écran LCD, inverta o painel LCD e

mova-o de volta para o corpo da videocâmara com o écran
voltado para fora.

6 Regule as funções, tais como o de focagem e iluminação para

AUTO.

E Instalação da videocâmara

Rode o interruptor POWER da videocâmara até «OFF» (CHG) e deixe o
interruptor POWER da embalagem desportiva regulado em «OFF».
1 Instale o calço de montagem da câmara.

Utilize as partes metálicas da correia tiracolo conforme mostrado na ilustração.

2 Abra os fechos.

1

Deslize o botão de abertura na direcção da seta e abra os fechos.

2

Abra a parte traseira da embalagem.
Passe uma camada de solução antiembaciamento de lentes sobre o vidro frontal.
Passe uma camada de solução antiembaciamento de lentes fornecida sobre a
superfície de vidro da parte frontal da embalagem desportiva.

3 Remova substâncias estranhas.

Remova substâncias estranhas, tais como poeira, areia ou cabelos da junta
impermeável, do sulco e de toda a sua superfície de contacto. A seguir, passe o
lubrificante sobre a junta impermeável uniformemente.
Se a embalagem desportiva for fechada com tais substâncias presentes, estas áreas
poderão ficar avariadas e sujeitas a infiltrações de água.

4 Instalação da videocâmara.

Alinhe o calço de montagem da câmara com a guia da parte frontal da embalagem
desportiva.
Insira a videocâmara, empurrando a parte posterior do calço de montagem da
câmara até que se encaixe. Verifique a parte saliente de cada lado do calço de
montagem da câmara para assegurar-se de que o calço está devidamente travado.
Tenha o cuidado de não prender os cabos nesse momento.

Nota
Certifique-se de manter a videocâmara posicionada horizontalmente
quando for efectuar a sua instalação. Se tentar inserir a videocâmara na
parte frontal da embalagem desportiva com a videocâmara posicionada
verticalmente, poderá avariar o calço de montagem da câmara e a parte
frontal da embalagem.

5 Ligue as fichas em cada uma das tomadas da videocâmara

(Consulte a ilustração E-5).

1

Ligue a ficha do telecomando à tomada

LANC.

2

A seguir, ligue a ficha do microfone à tomada A/V.

6 Feche a parte traseira da embalagem desportiva.

Depois, prenda firmemente a parte traseira da embalagem desportiva e aperte os
fechos até que se encaixem.

Nota
• Tome o cuidado de não prender os cabos quando for fechar a parte

traseira da embalagem.

• Quando a videocâmara for instalada dentro da embalagem desportiva,

o centro da lente da videocâmara pode ficar deslocado com relação ao
vidro frontal da embalagem desportiva.
Isto não causará nenhum problema para a gravação.

F Preparação da embalagem desportiva

1 Ajuste a correia da pega.

Segure a embalagem desportiva de maneira que possa pressionar facilmente o
interruptor POWER, as teclas START/STOP e ZOOM com as pontas dos seus
dedos e puxe a correia para ajustar o seu comprimento.

2 Coloque a correia tiracolo.

A marca SONY deve estar voltada para o lado de fora.

Utilização da embalagem desportiva

G Gravação

Uma imagem é gravada na cassete.
1 Rode o interruptor POWER até «ON».

A alimentação é accionada e a lâmpada CAMERA acende-se.

2 Carregue na tecla START/STOP para iniciar a gravação.

Para cessar a gravação
Carregue na tecla START/STOP. Carregue-a novamente para retomar a
gravação.

Para finalizar a gravação
Carregue na tecla START/STOP, e então rode o interruptor POWER até
«OFF».

H Quando gravar com o écran LCD

É possível gravar com a reflexão do espelho.
1 Deslize a tampa do espelho enquanto segura a marca OPEN e

abra a tampa.

2 Abra as aletas e insira as projecções em cada orifício.

Para fechar a tampa do espelho
Retire as projecções de ambas as aletas e feche a aleta inferior primeiro.

Zoom

•Para obter grandes angulares, mantenha premido o lado W.
•Para obter telefotos, mantenha premido o lado T.
Carregue levemente em zoom, para obter um zoom relativamente lento.
Notas acerca da gravação
•Caso deixe a sua videocâmara no modo de espera por 5 minutos ou mais

com uma cassete inserida, a sua videocâmara irá desactivar-se
automaticamente. Isto evitará desgastes desnecessários da bateria e da
fita. Para retomar o modo de espera, rode o interruptor POWER até
«OFF», e então rode-o de volta até CAMERA.

•O interruptor POWER da embalagem desportiva possui prioridade sobre

o interruptor POWER da videocâmara.

•Durante gravações, quando o écran LCD estiver voltado para fora, o

contador não aparece.

I Gravação de imagens estáticas

A imagem estática é gravada no «Memory Stick».
1 Deslize o interruptor POWER seguindo a seta e acenda a

lâmpada MEMORY.

2 Carregue na tecla PHOTO levemente.

A marca verde pára de cintilar e depois acende-se. Isto significa que é possível
gravar uma imagem estática.

3 Carregue na tecla PHOTO firmemente.

A imagem na qual foi premida a tecla PHOTO será gravada no «Memory Stick».

Operação mencionada acima
Também é possível gravar uma imagem estática acendendo a lâmpada
CAMERA.
Nota
Durante o uso da embalagem desportiva, as seguintes operações não estão
disponíveis: Filmagem Nocturna e Gravação com o Flash.

J Gravação de imagens móveis no «Memory

Stick»

1 Deslize o interruptor POWER seguindo a seta e acenda a

lâmpada MEMORY.

2 Carregue na tecla START/STOP.

K Reprodução com o telecomando

Podo reproduzir as imagens no ecrã LCD utilizando o telecomando
(fornecido com a câmara de vídeo).
O som não poderá ser escutado.
1 Deslize o interruptor POWER seguindo a seta e acenda a

lâmpada VCR.

2 Carregue em N PLAY no telecomando.

Utilize o telecomando para executar todas as outras funções, inclusive STOP, REW
e FF. O sensor remoto está localizado na parte frontal inferior da embalagem
desportiva.
Aponte o telecomando na direcção do sensor remoto para controlar a videocâmara.

Nota
A imagem aparece invertida no espelho.

L Remoção da videocâmara

Antes de abrir a embalagem desportiva, limpe a humidade da embalagem
desportiva e do seu próprio corpo. Não permita a entrada de água na
videocâmara.
1 Regule o interruptor POWER a «OFF».
2 Desprenda os fechos e abra a parte traseira da embalagem

(Consulte a ilustração E-2).

3 Desligue a ficha do telecomando da tomada LANC, e a ficha

do microfone da tomada A/V.
Nota
Antes de remover a videocâmara da embalagem desportiva, certifique-
se de desligar as fichas, segurando-as pela parte da ficha, nunca pela
parte do cabo. Do contrário, as fichas e a videocâmara poderão ficar
avariadas.

4 Extraia o calço de montagem da câmara.

Segure o calço de montagem da câmara pelas partes salientes existentes nas suas
laterais e pressione-as para retirar a videocâmara.

5 Desacople o calço de montagem da câmara.

1

2

Advertising