Checking the accessories supplied, Genomgång av levererade tillbehör, Allmän beskrivning av projektions tv:ns knappar – Sony KP-41PX1 Manual del usuario

Página 129: Menu

Advertising
background image

6

En fjärrkontroll

(RM-892)

Checking the Accessories Supplied

GInledande tillvägagångssätt - Allmän beskrivning

Två batterier (typ R6)

Tryck skyddspanelen uppåt på
framsidan av TV:n så att du kan
komma åt de främre uttagen

Uttag för
hörlurar

Uttag
för S-
video

Knapp för
automatisk
konvergens

Knapp för
att initiera
TV:n igen

Uttag för
ljud

Knapp för
val av
uttagskälla

Knappar för
volymkontroll

Knappar för
programval

Lampa
för
standby-
Läge

Av/På

-knapp

Uttag
för
video

Inledande tillvägagångssätt - Allmän beskrivning

Genomgång av levererade tillbehör

Allmän beskrivning av projektions TV:ns knappar

S

RM 892

PROGR

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

VIDEO

TV

05SE.fm Page 6 Tuesday, October 23, 2001 4:45 PM

Advertising