Σελίδα 19), Σ (σελίδα 19), Ου (σελίδα 19) – Sony KDL-40X2000 Manual del usuario

Página 123: Σελίδα 19, Α (σελίδα 19

Advertising
background image

19

GR

Παρακολούθ

ηση τ

η

λερασης

Πρ σθετες λειτουργίες

Για να αποκτήσετε πρ σβαση στο
κείμενο

Πιέστε /. Κάθε φορά που πιέζετε /, η οθ νη
αλλάζει κυκλικά ως εξής:
Κείμενο και εικ να τηλε ρασης

t Κείμενο t

Καθ λου κείμενο (εξέρχεται απ την υπηρεσία
κειμένου)
Για να επιλέξετε μια σελίδα, πιέστε τα
αριθμητικά πλήκτρα ή το πλήκτρο

/

.

Για να σταματήσετε σε μια σελίδα, πιέστε

/

.

Για να αποκαλύψετε κρυφές πληροφορίες,
πιέστε /

.

Για να παραλείψετε μια σελίδα, πιέστε

και

F

/

f

και κατ πιν πιέστε

(για σελίδες τριών

ψηφίων).

Συμβουλές

• Βεβαιωθείτε τι η τηλε ραση λαμβάνει καλ σήμα,

διαφορετικά μπορεί να προκύψουν κάποια
σφάλματα.

• Τα περισσ τερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν

υπηρεσία κειμένου. Για πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση της υπηρεσίας αυτής, επιλέξτε τη σελίδα
ευρετηρίου.

ταν εμφανίζονται τέσσερα χρωματιστά

αντικείμενα στο κάτω μέρος της σελίδας κειμένου,
διατίθεται Fastext. Το Fastext σάς επιτρέπει σύντομη

και εύκολη πρ σβαση στις σελίδες. Πιέστε το
αντίστοιχο χρωματιστ πλήκτρο για να αποκτήσετε
πρ σβαση στη σελίδα.

Για τη σύλληψη εικ νας – Πάγωμα
εικ νας

Μπορείτε να κάνετε σύλληψη της τρέχουσας
εικ νας για να σημειώσετε έναν τηλεφωνικ
αριθμ ή μαγειρική συνταγή.

1

Πιέστε .

Η παγωμένη εικ να εμφανίζεται στη δεξιά
πλευρά της οθ νης. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε κινούμενες εικ νες στα
αριστερά.

2

Πιέστε ξανά

για να επιστρέψετε

στην κανονική λειτουργία της
τηλε ρασης.

Για να αλλάξετε τη μορφή οθ νης
χειροκίνητα ώστε να ταιριάζει με την
εκπομπή

Πιέστε επανειλημμένα

για να επιλέξετε

Smart, 4:3, Ευρεία, Ζουμ ή 14:9.

Εμφανίζει συμβατικές εκπομπές με αναλογία
διαστάσεων 4:3 με απομίμηση εφέ ευρείας
οθ νης. Η εικ να 4:3 έχει επεκταθεί ώστε να
γεμίζει την οθ νη.

Εμφανίζει συμβατικές εκπομπές με αναλογία
διαστάσεων 4:3 (π.χ. τηλε ραση που δεν διαθέτει
ευρεία οθ νη) στις σωστές αναλογίες.

Εμφανίζει εκπομπές με αναλογία διαστάσεων
ευρείας προβολής (16:9) στις σωστές αναλογίες.

Για

Κάντε τα εξής

Απενεργοποίηση
της τηλε ρασης
προσωρινά
(λειτουργία
αναμονής)

Πιέστε TV "/1.

Απενεργοποίηση
της τηλε ρασης

Πιέστε 1 στην τηλε ραση
(δεξιά πλευρά).

Παρατήρηση

Για να αποσυνδέσετε εντελώς
την τηλε ραση, τραβήξτε το φις
απ το ρεύμα.

Ενεργοποίηση της
τηλε ρασης χωρίς
ήχο απ τη
λειτουργία
αναμονής

Πιέστε %. Πιέστε 2 +/- για
να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου.

Ρύθμιση της
έντασης του ήχου

Πιέστε 2 + (αύξηση)/
- (μείωση).

Σίγαση του ήχου

Πιέστε %. Πιέστε ξανά για
επαναφορά.

Πρ σβαση στον
πίνακα ευρετηρίου
προγράμματος (σε
αναλογική
λειτουργία μ νο)

Πιέστε

. Για να επιλέξετε

αναλογικ κανάλι, πιέστε

F

/

f

και κατ πιν πιέστε

.

Για πρ σβαση στον πίνακα
ευρετηρίου εισερχ μενου
σήματος, δείτε τη σελίδα 25.

Smart*

4:3

Ευρεία

Ζουμ*

Συνεχίζεται

Advertising