Sony SA-VE356T Manual del usuario

On/standby, Sa-ve356t

Advertising
background image

eE Ee

E

e

Ee

Ee

Ee

Ee

INPUT

WOOFER OUT

SURROUND BACK

FRONT

SURROUND

R

R

L

L

Ee

eE Ee

L

CENTER

Ee

E

e

E

e

G

F

ON/STANDBY

H

C

30

30

100

100

Español

Pies
Voetjes

POWER

Indicador ON/
STANDBY
ON/STANDBY
aanduiding

WS-FV10D

Pies
Voetjes

WS-WV10D
(para los altavoces envolventes)
(voor surroundluidsprekers)

Frontal (derecho)
Voor (rechts)

Central
Midden Potenciador de graves

Subwoofer

Envolvente (derecho)
Surround (rechts)

Frontal (izquierdo)
Voor (links)

Envolvente (izquierdo)
Surround (links)

A

Frontal (derecho)
Voor (rechts)

Central
Midden

Potenciador
de graves
Subwoofer

Envolvente
(derecho)
Surround (rechts)

Envolvente
(izquierdo)
Surround (links)

Amplificador
Versterker

Frontal (izquierdo)
Voor (links)

3,5m
3,5 meter lang

10m/10meter lang

10m/10meter lang

3,5m
3,5 meter lang

3,5m
3,5 meter lang

E

I

POWER SAVE

AUTO

OFF

Micro Satellite Speaker System

SA-VE356T

4-255-820-32(1)

E

e

E

e

B

D

Nederlands

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om
brand- of elektrocutiegevaar te voorkomen.
Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen
van het apparaat niet worden afgedekt door kranten,
tafelkleden, gordijnen, enz. Zet ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een
vaas op het toestel om elektrocutie of brand te voorkomen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat
het toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenrek of ingebouwde kast.

Betreffende deze
gebruiksaanwijzing

De SA-VE356T is een 6.1-kanaals luidsprekersysteem
bestaande uit twee voorluidsprekers, twee
achterluidsprekers, een middenluidspreker, een
middenachterluidsprekers en een lagetonen-luidspreker.
Het is compatibel met Sony Digital Cinema Sound,
Dolby* Pro Logic en Dolby Digital enz., en dus
afgestemd op maximaal filmplezier.

* “Dolby” en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken

van Dolby Laboratories.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

• Controleer, alvorens het luidsprekersysteem in gebruik

te nemen, of de bedrijfsspanning van de apparatuur
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

• Zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact

zit, blijft er een geringe hoeveelheid stroom naar de
apparatuur lopen, ook al is de apparatuur zelf
uitgeschakeld.

• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u denkt de

apparatuur geruime tijd niet te gebruiken. Pak de
stekker vast om deze uit het stopcontact te trekken.
Trek nooit aan het snoer.

• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het de

apparatuur terechtkomen, verbreek dan de aansluiting
op het stopcontact en laat de stereo-installatie eerst
door een deskundige nakijken alvorens deze weer in
gebruik te nemen.

• Mocht het nodig zijn het netsnoer of de stekker te

vervangen, laat dit dan uitsluitend door een erkende
onderhoudsdienst verrichten.

Zorgvuldig behandelen

• Zorg ervoor dat de luidsprekers niet langdurig

achtereen worden belast met een vermogen dat het
maximaal ingangsvermogen van dit
luidsprekersysteem overschrijdt.

• Als bij het aansluiten de plus- en min-polen verwisseld

worden, zal bij weergave de positie van de
muziekinstrumenten onduidelijk zijn, terwijl de lage
tonen grotendeels zullen ontbreken.

• Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de

luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.

• Schakel de versterker uit alvorens de luidsprekers aan

te sluiten, om beschadiging van de luidsprekers te
voorkomen.

• De voorroosters van de luidsprekers zijn niet

afneembaar. Probeer niet enig voorrooster te
verwijderen, want daardoor kunt u de luidsprekers
beschadigen.

Zet het volume niet zo hoog dat het geluid vervormt.

Als de kleurweergave van een TV-scherm
in de buurt is gestoord.

Dankzij de magnetische afscherming van dit
luidsprekersysteem kunnen de luidsprekers in de buurt
van een TV-toestel worden opgesteld. Toch kan zich in
bepaalde gevallen ongelijkmatige kleurweergave
voordoen, afhankelijk van het type kleuren-TV waarover
u beschikt.

Wanneer zich storing in de kleurweergave
voordoet...

c Zet de TV uit en vervolgens binnen de 15 à 30

minuten weer aan.

Als de kleuren nog steeds niet goed zijn...

c Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat

verder uit elkaar.

Als er een fluit- of loeitoon gaat
“rondzingen”

Zet de luidsprekers verder van de andere
geluidsapparatuur of verminder de geluidssterkte op de
versterker.

Opstelling

• Zet de luidsprekers niet scheef.
• Plaats de luidsprekers zo dat ze niet blootgesteld

worden aan:
— extreme hitte of koude
— stof of vuil
— erg veel vocht
— heftige trillingen
— direct zonlicht

• Ga voorzichtig te werk wanneer u de luidspreker op

een speciaal behandelde vloer (met was of olie
behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen
vlekken of verkleuringen optreden.

Reinigen

U kunt de buitenkant van de luidsprekers schoonmaken
met een zachte doek, licht bevochtigd met wat water of
milde vloeibare zeep. Gebruik geen schuurspons,
schuurmiddelen of vluchtige stoffen zoals alcohol of
benzine.

Mocht u vragen of problemen met uw luidsprekers
hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Aansluiten van de luidsprekers

Verbind de luidsprekers met de luidspreker-uitgangen
van een versterker (A).
Zorg dat alle apparatuur (inclusief de subwoofer) is
uitgeschakeld alvorens u enige aansluiting gaat maken.

Opmerkingen (B)

• Let erop dat de plus (+) en min (–) aansluitingen van de

luidsprekers overeenstemmen met de plus (+) en min
(–) aansluitingen van de versterker.

• Draai de schroeven van de luidsprekeraansluitingen

stevig vast omdat losse schroeven storende bijgeluiden
kunnen veroorzaken.

• Zorg dat alle aansluitingen stevig vast zitten. Contact

tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.

• Zie voor nadere aanwijzingen voor het aansluiten op

uw versterker de gebruiksaanwijzing van de versterker.

Tip

Zwarte of zwart gestreepte draden hebben een negatieve
(–) polariteit en moeten worden aangesloten op de
negatieve (–) luidsprekerklemmen.

Opstellen van de luidsprekers

Plaatsing van elke luidspreker (C)

Richt elke luidspreker naar uw favoriete luisterplaats. Het
beste akoestiekeffect zult u verkrijgen als alle luidsprekers
op gelijke afstand van uw luisterplaats staan.
Zet de voorluidsprekers op geschikte afstand links en
rechts van uw TV-toestel.
Zet de subwoofer naast het TV-toestel.
Zet de middenluidspreker midden bovenop uw TV-
toestel.
De plaatsing van de surroundluidsprekers is met name
afhankelijk van de opstelling van de kamer. De
achterluidsprekers mogen aan weerszijden ietwat achter
uw luisterplaats opgesteld worden. Plaats de
middenachterluidsprekers achter uw luisterplaats.

De luidsprekers opstellen

Om wegschuiven van de luidsprekers of hinderlijke
luidsprekertrillingen tijdens het luisteren te voorkomen,
bevestigt u de bijgeleverde luidsprekervoetjes onderaan
de vier hoeken van de middenluidspreker, de
voorluidsprekers, de achterluidsprekers en de
middenachterluidsprekers (D).

De middenluidspreker opstellen (E)

Plaats de middenluidspreker veilig bovenop de televisie
en zorg ervoor dat hij volkomen horizontaal staat.

Andere luidsprekers opstellen (F)

Voor extra flexibiliteit bij het opstellen van de
luidsprekers, kunt u gebruik maken van de los
verkrijgbare WS-FV11 of WS-WV10D luidsprekersteun
(alleen verkrijgbaar in sommige landen).

Tip

De voorluidsprekers moeten ongeveer even hoog zitten
als het midden van het TV-scherm (G).

Versterkerinstelling

Bij aansluiting van een versterker met ingebouwde
multikanaalsdecoders (Dolby Digital, DTS**, enz.) moet
u de parameters van uw luidsprekersysteem opgeven via
de instelmenu’s van de versterker.
Zie de onderstaande tabel voor de juiste instellingen.
Gedetailleerde aanwijzingen voor het maken van deze
instellingen kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van
uw versterker.

Luidsprekeropstelling

Voor de

kiest u de stand

Voorluidsprekers

SMALL

Middenluidspreker

SMALL

Surroundluidsprekers

SMALL

Subwoofer

ON (of YES)

Als u een versterker gebruikt met regelbare
kantelfrequentie, kunt u het beste 150 Hz selecteren (of
bij benadering) als de kantelfrequentie voor de voor-,
midden- en surroundluidsprekers.

** “DTS” en “DTS Digital Surround” zijn handelsmerken

van Digital Theater Systems, Inc.

Luisteren naar de weergave (H)

Draai eerst de volumeregelaar van de versterker geheel
terug. Voor het afspelen van de geluidsbron moet de
geluidssterkte in de minimumstand staan.

1

Schakel de versterker in en kies de
gewenste geluidsbron.

2

Druk op de POWER toets van de
subwoofer.

De ON/STANDBY aanduiding van de
subwoofer gaat groen branden.

3

Start het afspelen van de geluidsbron.

Automatisch in- en uitschakelen

— Automatische in/uitschakelfunctie

(I)

Wanneer de subwoofer is ingeschakeld (d.w.z. wanneer
de ON/STANDBY aanduiding groen brandt) maar er
komt enkele minuten lang geen geluidssignaal door, dan
verandert de ON/STANDBY aanduiding van groen in
rood en komt de subwoofer in de
stroombesparingsstand. Zodra er in deze stand weer een
geluidssignaal doorkomt, wordt de subwoofer
automatisch weer ingeschakeld (automatische in/
uitschakelfunctie).
Als u deze functie niet wilt gebruiken, schuift u de
POWER SAVE schakelaar op het achterpaneel in de
“OFF” stand.

Opmerking

Als u de geluidssterkte van de versterker erg zacht
instelt, kan de automatische in/uitschakelfunctie op de
afwezigheid van geluid reageren door de subwoofer in
de stroombesparingsstand te zetten.

Bijregelen van de subwoofer (J)

1

Draai aan de LEVEL regelaar om de
geluidssterkte in te stellen.

Regel het volume optimaal volgens de
gekozen programmabron.

2

Kies de meest geschikte fasepolariteit.

Gebruik de PHASE keuzeschakelaar om
de fasepolariteit in te stellen.

3

Stel de BASS BOOST basversterking
eerst in op “MIN”.

Draai aan de BASS BOOST knop om het
gewenste uitgangsniveau te kiezen.
Sommige muziek is opgenomen met erg
veel nadruk op de lage tonen, hetgeen
met extra basversterking veel te boemerig
kan gaan klinken. In dat geval draait u de
BASS BOOST knop terug naar de
minimumstand.

Verhelpen van storingen

Mocht zich bij het gebruik van de luidsprekers een
probleem voordoen, neemt u dan even deze lijst met
controlepunten door. Indien het probleem niet is
opgelost, raadpleeg dan uw Sony handelaar.

De luidsprekers geven geen geluid.

•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
•Controleer of de geluidssterkte op de

versterker wel goed is ingesteld.

•Controleer of de versterker wel op de juiste

geluidsbron staat ingesteld.

•Controleer of er een hoofdtelefoon is

aangesloten. Zo ja, maak de hoofdtelefoon
dan los.

De weergave van de subwoofer klinkt
vervormd.

•Controleer of er op de versterker een functie

voor extra basversterking is ingeschakeld.
Schakel deze functie uit, om vervorming te
voorkomen.

Er klinkt een bromtoon of ander storend geluid.

•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
•Zorg dat de audio-apparatuur niet te dicht bij

een TV-toestel staat.

De geluidsweergave wordt plotseling
onderbroken.

•Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.

Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij
de luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting
veroorzaken.

Technische gegevens

SA-VE356T

SS-MS366T (voorluidsprekers, achterluidsprekers
en middenachterluidsprekers)

Luidsprekersysteem

2-weg, magnetisch
afgeschermd

Luidsprekereenheden

Lagetonen-luidspreker:
9 cm diameter
Hogetonen-luidspreker:
1,3 cm diameter

Luidsprekerboxen

Basreflexkasten

Nominale impedantie

8 ohm

Verwerkingscapaciteit
Maximaal ingangsvermogen: 120 watt
Rendement

84 dB (1 watt, 1 meter)

Frequentiebereik

100 Hz - 27.000 Hz

Afmetingen (b/h/d)

Ca. 112

Ч 150 Ч 132 mm

Gewicht

Ca. 1 kg per stuk

SS-CN366T (middenluidspreker)

Luidsprekersysteem

2-weg, magnetisch
afgeschermd

Luidsprekereenheden

Lagetonen-luidspreker:
9 cm diameter
Hogetonen-luidspreker:
1,3 cm diameter

Luidsprekerbox

Basreflexkast

Nominale impedantie

8 ohm

Verwerkingscapaciteit
Maximaal ingangsvermogen: 120 watt
Rendement

84 dB (1 watt, 1 meter)

Frequentiebereik

100 Hz - 27.000 Hz

Afmetingen (b/h/d)

Ca. 200

Ч 112 Ч 115 mm

Gewicht

Ca. 1,1 kg

SA-WMS356 (subwoofer)

Luidsprekersysteem

Actieve subwoofer,
magnetisch afgeschermd

Luidsprekereenheid

Woofer: 15 cm

× 2

conustype

Luidsprekerbox

Akoestische basreflex

Frequentiebereik

28 Hz - 200 Hz

Versterkergedeelte
Continu RMS uitgangsvermogen

120 watt (6 ohm, 100 Hz,
10 % THD)

Ingangen

INPUT (ingangsstekkerbus)

Algemeen

Stroomvoorziening

230 - 240 V wisselstroom,
50/60 Hz

Stroomverbruik

120 watt
1 watt (wachtstand)

Afmetingen (b/h/d)

Ca. 180

Ч 405 Ч 507 mm,

inclusief voorrooster

Gewicht

Ca. 12 kg

Bijgeleverd toebehoren

Voetjes (24)
Audio-aansluitsnoer (1)
Luidsprekersnoeren, 10 meter lang (3)
Luidsprekersnoeren, 3,5 meter lang (3)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.

 2004 Sony Corporation

Printed in Malaysia

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no
exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar el peligro de incendios, no coloque
periódicos, manteles ni cortinas o similares que
obstruyan la ventilación del aparato. Tampoco coloque
velas encendidas sobre el mismo.
Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no
coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones,
sobre el aparato.
Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el
aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal
especializado.

No instale el aparato en un espacio cerrado, como
una estantería para libros o un armario empotrado.

Sobre este manual

El SA-VE356T es un sistema de altavoces de 6.1 canales
que se compone de dos altavoces frontales, dos altavoces
envolventes, un altavoz central, un altavoces envolventes
posteriores, y un altavoz potenciador de graves. Es
compatible con Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro
Logic, Dolby Digital, etc. y por lo tanto está preparado
para escuchar películas.

* “Dolby” y el símbolo con una doble D son marcas

comerciales de Dolby Laboratories.

Precauciones

Para su seguridad

• Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que el

voltaje de funcionamiento de su sistema es igual que el
de la electricidad local.

• La unidad no se desconecta de la fuente de CA

(electricidad) mientras siga enchufada a la toma de
corriente, aunque se haya desconectado la alimentación
de la unidad.

• Desenchufe el sistema de la toma de corriente si no lo

va a utilizar durante mucho tiempo. Para desconectar
el cable, tire del enchufe. No tire del cable.

• Si se cae líquido o un objeto sólido en el sistema,

desenchufe el cable de alimentación del sistema y
hágalo inspeccionar por un técnico cualificado antes de
seguir utilizándolo.

• El cable de CA debe cambiarse sólo en centro de

servicio cualificado.

Para el funcionamiento

• No accione el sistema de altavoces con un vatiaje

continuo que supere la máxima entrada del sistema.

• Si la polaridad de las conexiones de los altavoces no es

la correcta, los graves se escucharán débiles y la
posición de los distintos instrumentos no podrá
distinguirse bien.

• Un contacto fortuito entre cables de altavoz desnudos

en los terminales de altavoz puede provocar un
cortocircuito.

• Antes de conectar los cables, desconecte el amplificador

para no dañar el sistema de altavoces.

• No se puede desmontar la pantalla del altavoz. No

trate de desmontar la pantalla del sistema de altavoces.
Si lo hace, puede dañar el altavoz.

• El nivel de volumen no debe aumentarse hasta el punto

de distorsión del sonido.

Si se producen irregularidades de color en
una pantalla de televisor cercana

Este sistema de altavoces está blindado magnéticamente
para que pueda instalarse cerca de un aparato de
televisión. Sin embargo, pueden aparecer problemas de
color en algunos tipos de aparatos de televisión.

Si aparecen problemas de color...

c Apague el televisor y vuelva a encenderlo

transcurridos de 15 a 30 minutos.

Si aparecen otra vez problemas de color...

c Aleje los altavoces del aparato de televisión.

Si se producen zumbidos

Cambie la posición de los altavoces o baje el volumen del
amplificador.

Ubicación

• No coloque los altavoces en una posición inclinada.
• No coloque los altavoces en lugares:

— Muy cálidos o fríos
— Con polvo o suciedad
— Muy húmedos
— Expuestos a vibraciones
— Expuestos a los rayos directos del sol

• Tenga cuidado si coloca el altavoz en suelos tratados de

manera especial (encerados, barnizados con aceites,
pulidos, etc.), ya que es posible que aparezcan manchas
o se descoloren.

Para la limpieza

Limpie las cajas de altavoz con un paño suave
ligeramente empapado con una solución detergente
neutra o agua. No utilice esponjas abrasivas, detergentes
concentrados o disolventes tales como alcohol o bencina.

Si tiene dudas o problemas sobre el sistema de altavoces,
consulte con su proveedor Sony más cercano.

Conexiones del sistema

Conecte el sistema de altavoces en los terminales de
salida de altavoz de un amplificador (A).
Asegúrese de que todos los componentes (incluido el
altavoz potenciador de graves) están desconectados antes
de empezar las conexiones.

Notas (B)

• Asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo

(–) de los altavoces coinciden con los correspondientes
terminales positivo (+) y negativo (–) del amplificador.

• Asegúrese de apretar bien los tornillos de los

terminales de altavoz, ya que los tornillos flojos pueden
convertirse en una fuente de ruido.

• Compruebe que todas las conexiones están firmes. Un

contacto fortuito entre cables de altavoz desnudos en
los terminales de altavoz puede provocar un
cortocircuito.

• Para obtener más detalles sobre las conexiones del

amplificador, consulte el manual incluido con su
amplificador.

Sugerencia

Los cables negros o con rayas negras tienen una
polaridad negativa (–) y deben conectarse a los
terminales de altavoz negativos (–).

Instalación de los altavoces

Ubicación de cada altavoz (C)

Cada altavoz debe estar orientado hacia la posición de
escucha. El efecto ambiental será mejor si todos los
altavoces están a la misma distancia de la posición de
escucha.
Coloque los altavoces frontales a una distancia apropiada
a la izquierda y derecha del televisor.
Coloque el altavoz potenciador de graves a uno de los
lados del televisor.
Coloque el altavoz central en la parte superior central del
televisor.
La instalación de los altavoces envolventes depende
mucho de la forma de la habitación. Los altavoces
envolventes podrán colocarse un ligeramente detrás de la
posición de escucha. Coloque los altavoces posteriores
envolventes detrás de la posición de escucha.

Ajuste de los altavoces

Para evitar vibraciones o el movimiento de los altavoces
durante la escucha, fije los pies suministrados en las
cuatro esquinas inferiores del altavoz central, los
altavoces frontales, los altavoces envolventes, y los
altavoces envolventes posteriores (D).

Ajuste del altavoz central (E)

Coloque el altavoz central firmemente encima del
televisor, asegurándose de que se encuentra
completamente nivelado.

Ajuste de otros altavoces (F)

Para una mayor flexibilidad en la situación de los
altavoces, utilice el soporte opcional para altavoces WS-
FV11 o WS-WV10D (disponibles sólo en determinados
países).

Sugerencia

La altura de los altavoces frontales debe ajustarse a la
misma altura de la pantalla del televisor,
aproximadamente (G).

Ajuste del amplificador

Al conectarse a un amplificador con descodificadores
internos multicanal (Dolby Digital, DTS**, etc.), debe
utilizar los menús de configuración del amplificador para
especificar los parámetros del sistema de altavoces.
Consulte el siguiente cuadro para los ajustes correctos.
Para obtener más detalles sobre el procedimiento de
ajuste, consulte el manual que se suministra con su
amplificador.

Ajuste de altavoz

Para

Ajuste en

Altavoces frontales

SMALL

Altavoz central

SMALL

Altavoces envolventes

SMALL

Altavoz potenciador de graves ON (o YES)

Si utiliza el amplificador con frecuencia de cruce
ajustable, se recomienda seleccionar 150 Hz (o un valor
aproximado a éste) como frecuencia de cruce para los
altavoces frontales, central y envolventes.

** “DTS” y “DTS Digital Surround” son marcas

comerciales registradas de Digital Theater Systems,
Inc.

Escucha del sonido (H)

Primero baje el volumen del amplificador. El volumen
debe estar al mínimo antes de empezar a reproducir la
fuente de programa.

1

Conecte el amplificador y seleccione la
fuente de programa.

2

Pulse POWER en el altavoz potenciador
de graves.

El indicador ON/STANDBY del altavoz
potenciador de graves se enciende en
verde.

3

Reproduzca la fuente de programa.

Conexión y desconexión automáticas

— Función de conexión/desconexión automática

(I)

Cuando el altavoz potenciador de graves está conectado
(el indicador ON/STANDBY está encendido en verde) y
no entra señal durante unos minutos, el indicador ON/
STANDBY cambia a rojo y el altavoz potenciador de
graves entra en el modo de ahorro de energía. En este
modo, cuando entra una señal en el altavoz potenciador
de graves éste se conecta automáticamente (función de
conexión/desconexión automática).
Para desactivar esta función, deslice el interruptor
POWER SAVE del panel trasero a OFF.

Nota

Si baja demasiado el volumen del amplificador puede
activar la función de conexión/desconexión automática y
el altavoz potenciador de graves entrará en el modo de
ahorro de energía.

Ajuste del potenciador de graves
(
J)

1

Gire LEVEL para ajustar el volumen.

Ajuste el volumen según sus preferencias
para la fuente de programa.

2

Seleccione la polaridad de fase.

Utilice el selector PHASE para seleccionar
la polaridad de fase.

3

Ajuste BASS BOOST a MIN.

Gire BASS BOOST de acuerdo con el
nivel de salida que prefiera. Hay cierto
material grabado con fuerte énfasis en el
sonido de graves, lo que puede resultar
molesto en algunos casos. Cuando suceda
esto, gire BASS BOOST hacia mínimo.

Solución de problemas

Si tiene problemas con su sistema de altavoces, verifique
la siguiente lista y tome las medidas indicadas para cada
caso. Si el problema persiste, consulte al distribuidor
Sony más próximo.

No se escucha el sonido del sistema de
altavoces.

•Compruebe que se han hecho correctamente

todas las conexiones.

•Compruebe que ha subido correctamente el

volumen del amplificador.

•Compruebe que el selector de fuente de

programa del amplificador está en la fuente
correcta.

•Compruebe si los auriculares están

conectados. Si lo están, desconéctelos.

Hay distorsión en la salida del sonido del
altavoz potenciador de graves.

•Verifique si se han activado las funciones de

mejora de sonido en el amplificador. Si lo
están, desactívelas.

Se escucha un zumbido o ruido en la salida del
altavoz.

•Compruebe que todas las conexiones están

bien hechas.

•Compruebe que ninguno de los componentes

de audio está demasiado cerca del aparato de
televisión.

Se ha parado repentinamente el sonido.

•Compruebe que todas las conexiones están

bien hechas. Un contacto fortuito entre cables
de altavoz desnudos en los terminales de
altavoz puede provocar un cortocircuito.

Especificaciones

SA-VE356T

SS-MS366T (altavoces frontales, envolventes, y
envolventes posteriores)

Sistema de altavoces

2 vías, way, blindado
magnéticamente

Unidades de altavoz

Altavoz de graves: 9 cm
Altavoz de agudos: 1,3 cm

Tipo de caja

Reflejo de graves

Impedancia nominal

8 ohmios

Capacidad de manipulación de potencia
Máxima potencia de entrada: 120 vatios
Nivel de sensibilidad

84 dB (1 W, 1 m)

Gama de frecuencias

100 Hz - 27.000 Hz

Dimensiones (an/al/prof)

Aprox. 112

Ч 150 Ч 132 mm

Peso

Aprox. 1 kg cada uno

SS-CN366T (altavoz central)

Sistema de altavoz

2 vías, way, blindado
magnéticamente

Unidades de altavoz

Altavoz de graves: 9 cm
Altavoz de agudos: 1,3 cm

Tipo de caja

Reflejo de graves

Impedancia nominal

8 ohmios

Capacidad de manipulación de potencia
Máxima potencia de entrada: 120 vatios
Nivel de sensibilidad

84 dB (1 W, 1 m)

Gama de frecuencias

100 Hz - 27.000 Hz

Dimensiones (an/al/prof)

Aprox. 200

Ч 112 Ч 115 mm

Peso

Aprox. 1,1 kg

SA-WMS356 (altavoz potenciador de graves)

Sistema de altavoz

Altavoz potenciador de
graves activo, blindado
magnéticamente

Unidad de altavoz

Altavoz para graves:
15 cm

× 2, tipo cono

Tipo de caja

Reflejo de graves con carga
acústica

Gama de frecuencias de reproducción

28 Hz - 200 Hz

Sección del amplicador
Salida de potencia RMS continua

120 vatios
(6 ohmios, 100 Hz,
10 % THD)

Entradas

INPUT (conector de entrada)

General

Requisitos de alimentación

CA de 230 - 240 V,
50/60 Hz

Consumo eléctrico

120 vatios
1 vatio (modo de espera)

Dimensiones (an/al/prof)

Aprox. 180

Ч 405 Ч 507

mm, incluyendo rejilla
frontal

Peso

Aprox. 12 kg

Accesorios suministrados

Pies (24)
Cable de conexión de audio (1)
Cables de conexión de altavoz, 10 m (3)
Cables de conexión de altavoz, 3,5 m (3)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios
sin previo aviso.

Notas

• Algunas funciones del amplificador para mejorar el

sonido pueden provocar distorsión en el altavoz
potenciador de graves. Si hay distorsión, desactive estas
funciones.

• Para disfrutar de sonido de alta calidad, no suba

demasiado el volumen del altavoz potenciador de graves.

• Si el sonido se distorsiona cuando active el refuerzo de

graves desde su amplificador (como DBFB, GROOVE,
ecualizador gráfico, etc.), reduzca el refuerzo de graves y
ajuste el nivel.

• No ajuste el volumen del altavoz potenciador de graves al

máximo. Si lo hiciese, el sonido de graves podría
debilitarse. Además, es posible que escuchase ruido.

• La selección de NORMAL o REVERSE con el selector

PHASE invierte la polaridad y puede proporcionar mejor
reproducción de graves en ciertos entornos de escucha
(dependiendo del tipo de altavoces frontales, la posición
del altavoz potenciador de graves, y el ajuste de BASS
BOOST). También puede cambiar la expansión y la
tirantez del sonido, y afectar la atmósfera del campo
acústico. Seleccione el ajuste que ofrezca el sonido
preferido escuchando desde su posición normal de
escucha.

Opmerkingen

• Bepaalde extra versterkingsfuncties van de versterker

kunnen vervorming in de weergave van de subwoofer
veroorzaken. Als u dergelijke vervorming hoort, kunt u
de betreffende functies beter uitschakelen.

• Zet de subwoofer niet te hard, want dat komt de

geluidskwaliteit niet ten goede.

• Als de weergave vervormd gaat klinken wanneer u op

uw versterker de lage tonen wat extra kracht geeft (via
de DBFB of GROOVE basversterking, de grafiek-
toonregeling, enz.), draait u dan de basversterking wat
terug en stel het niveau zorgvuldig naar wens in.

• Draai de geluidssterkte van de lagetonen-luidspreker

niet helemaal open. Dit zou uiteindelijk de lage tonen
kunnen verzwakken. Bovendien kunnen er hinderlijke
bijgeluiden klinken.

• Door overschakelen tussen NORMAL of REVERSE met

de PHASE keuzeschakelaar keert u de polariteit van
het geluidssignaal om, hetgeen soms een betere
basweergave kan opleveren (afhankelijk van het type
voorluidsprekers, de plaatsing van uw lagetonen-
luidspreker en de gekozen BASS BOOST instelling).
Het kan tevens invloed hebben op de ruimtelijkheid en
de samenhang van het geluid en het effect van het
akoestisch klankbeeld. Kies de stand die de beste
geluidsweergave oplevert op uw favoriete
luisterplaats.

J

INPUT

BASS BOOST

MAX

MIN

MAX

PHASE

REVERSE

NORMAL

AUTO

POWER SAVE

OFF

MIN

LEVEL

BASS BOOST

LEVEL

PHASE

Envolvente posteriores
Middenachterluidsprekers

Envolvente posteriores
Middenachterluidsprekers

Advertising