Dálkový ovladaè prùvodce ovládacími prvky, Umístìní reproduktorù, Dodávané pøíslušenství – Panasonic SCEN35 Manual del usuario

Página 10: Èesky, Sa-en35

Advertising
background image

ÈESKY

RQTV0166

R

L

3

2

1

4

R6/LR6, AA

Miøte na èidlo tak, aby v cestì nestály
žádné pøekážky. Používejte maximálnì do
vzdálenosti 7 m pøímo pøed pøístrojem.
Obsluha mùže být ovlivnìna silnými zdroji
svìtla jako je napø. pøímé sluneèní svìtlo a
také sklenìnými dvíøky u skøíòky.

Umístìte své reproduktory minimálnì 10 mm od hlavní
jednotky, aby byla zajištìna dostateèná ventilace.
Tyto reproduktory nemají magnetické odstínìní.
Neumisťujte je poblíž televizorù, osobních poèítaèù nebo
jiných zaøízení, která lze snadno ovlivnit magnetickým
polem.
Není dovoleno snímat síto na pøední stranì reproduktorù.

Poznámka

Levý a pravý reproduktor jsou rozdílné.

Vložte se správnou polaritou (+ a -).
Nepoužívejte dobíjecí baterie.


Tlaèítko pro vypnutí do
pohotovostního režimu/zapnutí [
8]
Stisknutím tohoto tlaèítka se pøístroj
zapíná z pohotovostního režimu nebo
naopak vypíná. V pohotovostním režímu
(standby) pøístroj stále spotøebovává
malé množství el. proudu.

[SLEEP]

SPUŠTÌNÍ/VYPNUTÍ èasovaèe SLEEP nebo nastavení èasu vypnutí

Program CD/MP3, pøedvolby tuneru (manuální)

[PGM, -AUTO PRESET]

[Dlouhé stisknutí] pøedvolba tuneru (automatická)

CD/MP3/USB: Vymazání všech programù [CLEAR]

[PLAY MODE] Tlaèítko režimu pøehrávání

[CD q/h] Spínaè volièe CD
Pøímé pøehrání CD/pozastavení CD

Spínaè volièe tuneru pro FM a AM

[FM/AM]

Zvýšení/snížení hlasitosti

[VOL-], [+VOL]

[z PLAY] SPUŠTÌNÍ/VYPNUTÍ PØEHRÁVÁNÍ èasovaèe

Nastavení èasovaèe a hodin

[CLOCK/TIMER]

[1-9, 0, 10] Èíselná tlaèítka
Volba 2místného èísla

napø. 16: [ ≧10]  [1]  [6]

Volba 3místného èísla

napø. 226: [ ≧10]  [ ≧10]  [2]  [2]  [6]

[MUSIC PORT] Spínaè volièe HUDEBNÍ PORT

[g] Tlaèítko zastavení

[2/u, 1\i] CD: Pøeskakování/vyhledávání
MP3/USB: Pøeskoèení stopy
TUNER: Ladìní nahoru/dolu, [Dlouhé stisknutí]
Automatické ladìní

SA-EN35

[REPEAT] SPUŠTÌNÍ/VYPNUTÍ opakování

[SURROUND] SPUŠTÌNÍ/VYPNUTÍ PROSTOROVÉHO režimu

Vymazání poslední naprogramované stopy

[DEL]

[DISPLAY]
CD:
Displej CD (uplynulý èas pøehrávání/zbývající èas
pøehrávání)
MP3: Displej MP3 (uplynulý èas/název alba/název stopy/
ID3 [album]/ID3 [stopa]/ ID3 [interpret])
USB: Displej USB (uplynulý èas/Zbývající èas/název alba/
název stopy/ID3 [album]/ID3 [stopa]/ ID3 [interpret])
RDS: Displej RDS (název stanice/typ programu/frekvence)

Voliè pøednastaveného režimu EQ

[PRESET EQ]

SA-EN35

Èidlo signálu dálkového ovladaèe

Použití

Baterie

Dálkový ovladaè

Prùvodce ovládacími prvky

Displej

Vypínaè (režim pohotovosti/zapnuto)

[^]

Èidlo signálu dálkového ovladaèe

Umístìní reproduktorù

Pozor

Používejte reproduktory pouze s doporuèeným
systémem. Pokud tak neuèiníte vystavujete
se nebezpeèí poškození zesilovaèe a/nebo
reproduktorù vèetnì nebezpeèí vzniku požáru.
Pokud došlo k poškození nebo náhlé zmìnì
v provozních charakteristikách, poraïte se
servisním odborníkem.
Neumist’ujte tyto reproduktory na zdi nebo
stropy.

Zdíøka hudebního portu

[- VOLUME +] Nastavení hlasitosti

[2/u, 1\i] CD: Pøeskakování/vyhledávání
MP3/USB: Pøeskoèení stopy
TUNER: Ladìní nahoru/dolu, [Dlouhé stisknutí] Automatické ladìní

[g] Tlaèítko zastavení

[CD q/h] Spínaè volièe CD. Pøímé pøehrání CD/pozastavení CD

[USB q/h] Spínaè volièe USB. Pøímé pøehrání USB/pozastavení USB

[; OPEN/CLOSE] Otevøení a zavøení poklopu CD

Tlaèítko výbìru FM/AM/HUDEBNÍ PORT

[FM/AM/MUSIC P.]

2

10

[;, OPEN/CLOSE] Otevøení a zavøení poklopu CD

Pøedchozí/další album

[ , ALBUM]

Potvrzení výbìru stopy v režimu programu MP3/USB

[ENTER]

0

(Minimální)

50

(Maximální)

Pøi objednávání náhradních dílù použijte èísla uvedená v závorkách.

Dodávané pøíslušenství

(Stav leden 2007)

1 Dálkový ovladaè [➡ str. 2]

(N2QAYB000107)

1 Anténa FM/AM [➡ str. 3]

1 Kabel sít’ového pøívodu [➡ str. 3]

2 Baterie [➡ str. 2]

Kabel sít’ového pøívodu

Pravý reproduktor

Levý reproduktor

Vstupní kabel DC pro pøipojení k hlavní sadì

Spínaè volièe USB. Pøímé pøehrání USB/pozastavení USB

[USB q/h]

Port USB

Pøiložený pøívod støídavého napìtí je urèen k použití jen s tímto pøístrojem.
Nepoužívejte ho s jinými pøístroji.
Nepoužívejte s tímto pøístrojem síťovou pøípojku od jakéhokoli jiného typu zaøízení.

EN35E.indb 2

04/04/2007 15:26:22

Advertising