Varning – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 162

Advertising
background image

2

SE

Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.

Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.

För att minska risken för eldsvåda ska du inte täcka
över ventilationsöppningar på apparaten med
tidningar, dukar, draperier m.m. Placera inte föremål
med öppna lågor som till exempel tända stearinljus på
apparaten.

För att minska risken för brand eller elektriska stötar
ska du inte utsätta apparaten för dropp eller stänk och
placera inga vätskefyllda föremål, som till exempel
vaser, på apparaten.

Utsätt inte batterier eller apparater med inbyggda
batterier för extrem värme som till exempel solsken,
brand eller liknande.

Endast inomhusanvändning.

Varning – Om du använder optiska
instrument med den här produkten kan
det öka risken för ögonskador.

Den här apparaten
klassas som en
LASERAPPARAT AV
KLASS 1. Märkningen
är placerad på baksidan
av enheten.

Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller

emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall. Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av
materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att
batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är
förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.

Att observera för kunder: Följande
information är endast tillämplig för
utrustning som sålts i länder där EU-
direktiv tillämpas.

Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.

Försiktighetsåtgärder

Strömkällor

• Enheten är inte bortkopplad från elnätet så länge som

nätkabeln är ansluten till ett eluttag, även om du har
stängt av själva enheten.

• Eftersom elkontakten används för att koppla bort

enheten från elnätet ska du ansluta enheten till ett
lättåtkomligt eluttag. Om du observerar något
onormalt med enheten tar du omedelbart bort
elkontakten från eluttaget.

VARNING

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: